Oorsprong van de naam van de familie Koning

Waar mijn familienaam nu precies van oorsprong vandaan komt is me op dit moment niet bekend. Er zijn wel een aantal mogelijkheden die ik hierbij wil opsommen met referenties en quote's.

 • "Bij Prinsen, Greven, enz. behoeft men niet aan den zoon van eenen werkeliken prins of graaf te denken, evenmin als bij Keizers, Conincks, Coninx, 'S Hertogen, enz. aan den zoon eenen werkeliken keizer, koning of hertog. Ofschoon de mogelikheid bestaan blijft, dat deze namen wel eens in hunne eigenlike beteekenis bedoeld zijn, zoo zal toch in den regel dit woord keizer, koning, enz. wel als een bijnaam voor den eenen of anderen burgerman gegolden hebben."
  blz. 184 uit De Nederlansche Geslachtsnamen door Johan Winkler, Haarlem 1885 bij H.D. Tjeenk Willink.

 • "Zijn al de bovenstaande geslachtsnamen, zekerlik eerst gedragen geworden door lieden die werkelik de handwerken en bedryven uitoefenden, welke door die geslachtsnamen worden aangeduid, dit is gewis niet het geval by die geslachtsnamen welke ontleend zijn aan de namen van weerdigheden, ambten en bedieningen, zoo wel wereldlike als geestelike.Althans niet wat de namen der hooge weerdigheden betreft. De geslachtsnamen Keizer, Koning, Hertog, Prins, Paus, Bisschop, enz. komen veelvuldig onder ons voor. niemand zal echter willen beweren dat de voorvaders van al die "Keizers, Koningen, Hertogen, Prinsen, Pausen, Bisschoppen" in der daad de weerdigheden hebben bekleed, die door hunne namen worden aangeduid. En niettegenstaande de voorvaders van hen, die de geslachtsnamen Bakker, Smid, De Boer, De Jager dragen, ongetwyfeld wel degelik bakkers, boeren, smeden, jagers geweest zijn. Die geslachtsnamen Keizer, Koning, Bisschop, enz. zijn zekerlik eerst slechts toenamen of bynamen geweest van mannen, die om de eene of andere reden door hunne tijd- en plaatsgenoten zoo werden genoemd. In de meeste gevallen zal zulk een bynaam wel afgeleid zijn van de opschriften of afbeeldingen op gevelsteenen en uithangborden, dus van de namen van de huizen. Huisnamen, gevelsteenen en uithangborden als:'de Keyser van Romen', 'de Koningh van Enghelant', 'de Bisschop van Munster', enz. kwamen oudtijds veelvuldig voor in alle nederlandsche plaatsen."
  Die bijnamen waren iets te lang voor dagelijks gebruik, waardoor deze werden verkort naar de Koning, de Keyser, enz. Vaak werden de namen dan ook als familienaam gebruikt en ook door de kinderen (die ook in het huis woonden) gevoerd.
  blz. 323 uit De Nederlansche Geslachtsnamen door Johan Winkler, Haarlem 1885 bij H.D. Tjeenk Willink.

 • "Ook kan het wel zijn voorgekomen dat deze of gene heerschzuchtige, die reeds als knaap steeds aanvoerder en eerste wilde zijn by het spel met zyne makkers, die later ook als jongeling en man dien trek van zyne inborst niet verloochende, maar soms nog te sterker dee uitkomen, dat zulk een knaap reeds 'het koninkje' wer genoemd, of by het noordnederlandsche volk in de dagen van ons gemeenebest, 'het prinsje'; dat die bynaam als 'Koning' of 'Prins' ook aan den volwassen man bleef hechten, en voor diens nageslacht een vaste geslachtsnaam werd."
  blz. 324 uit De Nederlansche Geslachtsnamen door Johan Winkler, Haarlem 1885 bij H.D. Tjeenk Willink.


 • Persoonlijk denk ik dat, omdat de naam al zeer lang gebruikt wordt, dat deze misschien door een regerend vorst aan een persoon uit mijn familie is meegegeven als eretitel(?) dan wel om zich herkenbaar te maken (in z'n werkzaamheden voor de Koning).


     top Top van Page

  12/12/98 © 1996,1997 by R.J. Koning
  Lid: Nederlandse Genealogische Vereniging, Gensdata, Ons Erfgoed en HCC genealogische gg