Coats of Armor published in the Nederlandsche Leeuw and so on


Part from the Nederlandsche Leeuw 1927 XLV, page 208-214:

'Het Groningsche geslacht Koning,

door W.M.C. Regt.

Eenige aanteekeningen omtrent dit geslacht worden meegedeeld in Alg. Nederl. Familieblad VIII, 37, 38. Volgens deze gegevens voerde de familie K. het volgende wapen: in blaauw op een terras een naakte man met lange haren en baard, het hoofd gedekt door een kroon, de lendenen met een doek omwonden, houdende in de rechterhand een zwaard en in de linker een scepter, alles(?) van goud. Wrong en dekkl.: goud en blauw; helmt.: de man uitkomend.

Of dit wapen werkelijk door deze familie werd gebruikt, is mij niet bekend. Zeker is dat de familie thans een ander voert en wel: Geruit van blauw en zilver, over alles heen een roode dwarsbalk, beladen met drie rangswijs gepl. witte rozen. Helm met blauw-zilveren wrong en dekkl.; helmt: een dito vlucht. Schildhouders: twee elkander aanziende gouden leeuwen gepl. op een console. (Dit wapen heeft ook Ferwerda).'Part from the Nederlandsche Leeuw 1929 page 163-164:

'Het Groningsche geslacht Koning,

Errata et addenda
door W.M.C. Regt.

Arnold Hendrik Koning (IIbis) zegelde zijn testament met het beschreven wapen, echter gedekt door een kroon met 5 fleurons en met twee elkaar aanziende windhonden als schild houders. Mr. Johannes Koning (III) en de overige leden der familie voerden het wapen als in de genealogie beschreven.'


Part from Rietstap

P1.CXVIII

'Coning [Coninck, Coeninck, Coening, Koeninga, Koeninck, Koninge, Konynck] - P. de Groningue. Losangé d'arg et d'azur (ou d'azur et d'arg); à la fasce de gu., ch. de trois roses d'arg., br. sur le losangé. Cq. cour. C.: un vol, coupé alt. d'or et d'arg, chaque aile ch. de la fasce de l'ecu, br. sur le coupé, S: deux lions, au nat.'

My thanks to Huub van Helvoort for this last data


Parts from the Algemeen Nederlands Familieblad VIII, page 37-38

'Genealogie van het geslacht Beckman en Wiardi Beckman.

I. Arnold Christoffel Beckman was Luthersch predikant te Wildervank, huwde Helena Hintz (2), dochter van Albert Anthoni Hintz en van Anna Margaretha Debberton (3).

Uit dit huwelijk drie kinderen:
1. Carel Ferdinand Gunther Beckman, die volgt II.

(3) Anna Margaretha Debberton, geboren te Usedom (Zweedsch Pommeren) 9 April 1693, was weduwe van Frans Caspar Schnitger (1693-1730). Hunne dochter was gehuwd met Jacobus Gerhardus Koning, vlg aant. 1, blz. 2. Vgl. over A.A. Hintz en J.C. Schnitger:
II. Carel Ferdinand Gunther Beckman, geb. te Wildervank 22 December 1768, overleden te Amsterdam 17 Mei 1833, huwde te Einum 22 Maart 1793 Wilhelmina Koning (5), geb. Delfzijl 11 September 1769,

(5) Wapen Koning. In blauw op een terras een naakte man met lange haren en baard, het hoofd gedekt door een kroon en de lendenen met een doek omwonden, houdende in de rechterhand een zwaard en in de linker een scepter, alles van goud. Helmteeken: de man uitkomend. Wrong en dekkleeden: goud en blauw.
overleden te Amsterdam 24 September 1825, dochter van Dr. Johannes Koning, chirurgijn-majoor bij het regiment Oranje-Stad en Lande en van Sara Wiardi (1).
Uit dit huwelijk vier kinderen:
3. Constatia Beckman, geboren te Amsterdam, overleden aldaar 7 Augustus 1839, huwde te Amsterdam 14 Juni 1817 Engelbert Sibinga
(3), geboren in 1792, overleden te Amsterdam 10 Augustus 1839, zoon van Derk Fries Sibinga (4) Engelbertuszoon, predikant der Ned. Herv. gemeente en van Geertruida Egberdina Koning, Dr. Johannes en Sara Wiardi's dochter.

(1) De grootvader van Wilhelmina Koning, Jacobus Gerhardus Koning (gehuwd met Esther Sophia Schnitger) en zijn broeder Arnold Henricus, secretaris van Gedeputeerde Staten van Groningen (gehuwd met Catharina Nijhofs), oorspronkelijk te Embden gevestigd, zijn wegens vevolging die zij door voor hun geloof ondergaan moesten, naar Groningen geweken. Haar moeder Sara Wiarda was een dochter van Egbert Wiarda.
' knip! '
Egbert Wiarda, tevoren genoemd, heeft acht kinderen gehad, waaronder: Meindert Wiarda, geboren te Groningen 10 November 1740, overleden te Haarlem 29 Mei 1808, raad in de vroedschap van Haarlem (1788, 1795), die gehuwd was (Haarlem 28 Januari 1783) met Hermina Margaretha Koning, geboren te Amsterdam 30 Januari 1739, overleden te Haarlem 19 Januari 1820.
(4) Wapen Sibinga. In goud een wildeman van natuurlijke kleur, bekranst en omgord met eikenloof, een knuppel op den schouder, in de linkerhand een schild van blauw houdend, beladen met drie zilveren leliën. Wrong en dekkleeden: goud en blauw. .....'
Many thank to Huub van Helvoort for these datas
Who would like to help me with the following things?

I would like to have some clearness on the next items


 • First: The Koning family first had a different coat of armor why do they have a different one now? I know now for certain that the first one has been used. Does anyone know if there are still traces of it (Ost-Friesland?). Has anyone seen one of these coats of armor?
  Second: How did it happen that the Ferwerda family has the same coat of armor as the Koning family, since when do they have this coat of armour and are the Ferwerda's direct family (by change of name?) ?

  -De Navorscher 1950/51,
  -Het geslacht Blijdestein Familieboek by C. Eldrink, Gouda 1926
  -Familie-herinneringen by Anna Coenen-Koning, Delft 1929

 •    to top of page