De familie Koning

De familie Koning


De op deze pagina's bevindende gegevens zijn vrij te raadplegen en te gebruiken in een Genealogisch programma voor genealogisch onderzoek, onder het voorbehoud dat deze gegevens niet gepubliceerd worden in welke vorm dan ook zonder toestemming van mijn zijde! Als u publicatie wenst van voor u essentieele gegevens uit mijn verzamelde gegevens, bijvoorbeeld t.b.v. de publicatie van uw genealogie, zult om toestemming moeten vragen, bij voorkeur schriftelijk via E-mail of de post! Dit is ter bescherming van de gegevens, daar ik ter zijner tijd zelf een publikatie wil verzorgen!Tiny Table van mijn familie download

Index op familienaam van de gegevens die ik bezit.

Index op persoonsnaams van de gegevens die ik bezit.

Kwartierstaat van de familie Beekhuis. Deze stamboom kon ik reeds een aantal jaren geleden koppelen aan mijn eigen stamboom. Deze gegevens zijn ook in de indexen verwerkt.

Kwartierstaat van de familie Verkade. Deze stamboom heb ik verkregen via Tutein Nolthenius. Deze stamboom heb ik ook kunnen koppelen aan mijn familie. Een gedeelte van de gegevens is terug te vinden in de indexen.

Vrij kort geleden heb ik tevens de gehele stamboom van de familie Hesselink aan mijn stamboom kunnen koppelen. Deze gegevens heb ik verkregen via Louk Lapikas. Deze gegevens zijn in de index terug te vinden.

Overige publicaties over zaken betreffende de familie Koning. Zoals exposities en dergelijken ftp://ftp.mijnthuis.net/familie%20herinneringen/


Ahnentafel van de familie Koning

Opmerkingen en/of aanvullingen zijn van harte welkom


                Eerste generatie

1. Egbert of Lubbert Coninck #80 * ??-___-14??, Groningen, beroep: Regent stad
Groningen, + Emden ?. Lubbert Coninck genoot als regent van Groningen in 1506
de eer, Graaf Edzard van Oostfriesland, de nieuw aangenomen heer van Groningen,
in zijn woning in Groningen te huisvesten. Dit vond hij goed op voorwaarde dat
er geen schildwachten voor zijn huis zouden worden geposteerd. Toen dat wel 
geschiede heeft Egbert zich niet meer laten zien. Verdere gegevens zijn nog niet
gevonden. Mogelijk naar Emden in Duitsland vertrokken.

       kinderen:   
  2.   i ? Coninck #82.

Deze bovenstaande gegevens zijn nog zeer vaag.
Hier moeten nog bewijzen van worden gevonden.


                Tweede generatie   

                Nog niet bekend

                Derde generatie     

                Nog niet bekend

                Vierde generatie     

                Nog niet bekend

                Vijfde generatie     


5. Johannes Koning #33 * ??-___-16??, Emden ?, beroep: ?, + ?, Emden ?. Hij
was getrouwd en woonde te Emden.

       kinderen:   
  6.   i Arnoldus Henricus Koning #31 * 02-JUL-1693.
     ii Jeremias Koning #62 * ??-___-169?, Emden, gedoopt: 12-MAR-1723,
       Geref. Kerk te Emden, tr 23-MAY-1721, in Emden, Susanna Callenbach
       #64, * ??-___-1???, Emden. Jeremias ovl. Groningen ?. Lid van de
       Martinikerk te Groningen. Liet zich dopen op bejaarde leeftijd. Was
       mogelijk doopsgezind.
  7.  iii Jacobus Gerhardus Koning #63 * ??-___-????.


                Zesde generatie     


6. Arnoldus Henricus Koning #31 * 02-JUL-1693, Emden, beroep: Secretaris
Rekenkamer, tr 30-DEC-1721, in Groningen, Cartharina Niehof #32, * 02-FEB-169?,
Groningen, (dochter van ?. Nijhoff #53) + 09-JUN-1781, Groningen. Arnoldus
ovl. 19-SEP-1781, Groningen. Wordt ook wel als Koningh en Koninck vermeld.
Arnold Hendrik Koning was eerst clerq, in 1749 commys en in 1769 als secreta-
ris aan de Rekenkamer verbonden. Hij werd in juni 1724 tot lid der Martinikerk
aangenomen, zonder attestatie, legde toen dus naar alle waarschijnlijkheid zijn
belijdenis af. Dit en het feit dat Jeremias zich als bejaarde liet dopen, doet
veronderstellen dat zij doopsgezind waren. In zijn testament noemt hij zijn
vrouw C. Niehof. Zij zijn denkelijk begraven in de Martinikerk, daar hier vier
graven aan de familie Koning behoorden, n.l. nr. 378, 402, 419 en 466,
aangekocht bij acte van ouden datum. A.H. K. verhuisde in 1723 of 1724 naar
Groningen. Daar werkte hij als secretaris van de Rekenkamer. Tussen 1724 en
1730 woonde hij in de Nieuwe Marktstraat, in 1733 aan het Martinikerkhof en
vanaf 1738 tot aan zijn dood in 1781 woonde hij aan 't Cingel. hij huwde in de
Martinikerk te Groningen 30 December 1721 met Cartharina Niehof. ('t Cingel heet
tegenwoordig Turf Singel)

Cartharina: Wordt ook wel als Nieuwhof, Niehofs, Nyehofs, Niehoff en Nijhofs
vermeld. Roepnaam Trijntje.

       kinderen:   
      i Hermanna Koningh #73 * 08-DEC-1724, Groningen, tr (1) Copius Meyer
       #134, tr (2) Nicolaus Havingha #135, * ??-FEB-1724, Groningen, +
       25-SEP-1802, Garsthuizen. Hermanna ovl. 29-AUG-1809, Loppersum.
       Wordt ook wel als Hermanna Koning vermeld.
     ii Judith Koning #72 gedoopt: 29-MAR-1723, Emden, + 172?, Emden ?.
       Zeer jong gestorven.
     iii Johannes Koning #74 * ??-___-1727, Groningen, gedoopt:
       18-FEB-1727, Groningen, + ??-___-1745, Groningen. Jong overleden.
     iv Catharina Koning #75 * ??-___-1730, Groningen, gedoopt:
       10-OCT-1730, Groningen.
  8.   v Joannes Coninck, Mr. #27 * 04-SEP-1733.
     vi Judith Koning #76 * ??-___-1736, Groningen, gedoopt: 13-JAN-1736,
       Groningen.
     vii Jacoba Koning #77 * ??-___-1738, Groningen, gedoopt: 31-AUG-1738,
       Groningen.


7. Jacobus Gerhardus Koning #63 * ??-___-????, Emden, tr ??-___-173?, Esther
Sophia Schnitger #65, * ??-___-17??, (dochter van Art Schnitger #162). Verhuist
naar Groningen. En woonde met zijn vrouw in de Folkingestraat te Groningen.
Esther: Esther Sophia Schnitger was de dochter van Frans Caspar Schnitger en van
Anna Margatetha Debberton.

       kinderen:   
      i Hermina Margaretha Koning #67 * ??-___-1739, Amsterdam, gedoopt:
       30-JAN-1739, Amsterdam, + 19-JAN-1820, Haarlem.
  9.  ii Johannes Koning #66 * ??-___-1741.


                Zevende generatie     


8. Joannes Coninck, Mr. #27 * 04-SEP-1733, Groningen, beroep: Advocaat te
Groningen, tr 24-SEP-1766, in Coevoerden, Aleida Gesina Lanckhorst #28, *
04-DEC-1744, Coevoerden, (dochter van Roelof Lanckhorst #35 en Catharina de Cock
#36) + 22-JUL-1824, Loppersum, begraven: 28-JUL-1824, Loppersum. Joannes ovl.
27-OCT-1808, Loppersum. Ook wel vermeld als Johannes Koning. Mr. Johannes
Koning, geboren te Groningen 4 september 1733. Advocaat te Groningen, woonde met
zijn vrouw in 1770 en 1780 in de Oude Ebbingestraat, maar na de dood van zijn
ouders (1781) ging hij in het ouderlijk huis wonen op 't Cingel. In 1795
behoorde hij tot het commitee van 8 personen dat de rust in Groningen bewaarde;
hij verkreeg daarvoor een groote gouden penning met op- schrift. Als patriot
heeft hij de zittende vroedschap eruit gegooid; van rust orde was toen geen
sprake. Hij overleed in Loppersum op 27 oktober 1808 en ligt daar ook begraven.
Hij was raadsheer der stad Groningen.

       kinderen:   
  10.   i Catharina Arnoldina Koning #86 * ??-___-1770.
     ii Rudolf Hindrik Koning #87 * 30-JUL-1773, Groningen, gedoopt:
       30-JUL-1773, Groningen, beroep: Rechter in de Ommelanden, +
       04-MAR-1820, Jipsinghuizen, begraven: Vlachtwedde (graf fam.
       Lammerts Polling). Geboren te Groningen 30 juli 1773. Was volgens
       een aantekening: "Rechter in de Ommelanden". Hij beoefende de
       latijnse dichtkunst en schreef o.a. Annales in Pentameters. Hij
       overleed te Jipsinghuizen 4 maart 1820, werd te vlachtwedde
       begraven in het graf van de familie Lammerts Polling en is niet
       gehuwd geweest Ook wel Rudolph genoemd.
  11.  iii Hermanna Copijna Koning #88 * 02-FEB-1777.
     iv Arnold Hendrik Koning #89 * ??-___-1780, Groningen, gedoopt:
       04-JUN-1780, Groningen, + ??-___-1784, Groningen. jong gestorven.
  12.   v Arnold Hendrik Koning #25 * 09-JUL-1784.


9. Johannes Koning #66 * ??-___-1741, Groningen, gedoopt: 21-JUL-1741,
Groningen, beroep: Chirurgijn-majoor, tr ??-___-176?, Sara Wiarda #68, *
??-FEB-1743, Groningen, gedoopt: 15-FEB-1743, Martinikerk Groningen. Johannes
Koning was chirurgijn-majoor bij het regiment Oranje-Stad en Lande, woonde in
1767 en 1768 te Groningen, eerst in de Poelestraat en daarna op Schoolholm, in
1769 te Delfszijl en in 1771 te Vlissingen, uit welke stad hij in dat jaar een
gedicht zond op de gouden bruiloft van zijn oom en tante (A.H. Koning en
Cartharina Nijhoff. Hij was gehuwd met Sara Wiarda en kregen drie kinderen.
Wordt ook wel vernoemd als Jan Koning.
  
     kinderen:   
      i Geertruida Egberdina Koning #69 * ??-___-1767, Groningen, gedoopt:
       14-APR-1767, Groningen.
     ii Jacobus Gerhardus Koning #70 * ??-___-1768, Groningen, gedoopt:
       17-JUN-1768, Groningen.
     iii Wilhelmina Koning #71 * 11-SEP-1769, Delfzijl, + 24-SEP-1825,
       Amsterdam.


                Achtste generatie     


10. Catharina Arnoldina Koning #86 * ??-___-1770, Groningen, gedoopt: 26-Aug
1770, Groningen, tr 01-JAN-1797, in Loppersum, Theodorus Frederik Uilkens #249,
* ??-___-1770, beroep: Predikant/dominee, + ??-___-1846. Catharina ovl.
Loppersum ?. Zij huwde Ds. Theodorus Frederik Uilkens, geboren 11 maart 1770,
predicant te Meedhuizen 21 juli 1793, te Loppersum 1 januari 1797, overleden 3
januari 1846 Zij wordt ook wel vermeld met Alberdina.
 
       kinderen:   
  13.   i Wildyna Christina Uilkens #367 * 16-JUL-1800.


11. Hermanna Copijna Koning #88 * 02-FEB-1777, Groningen, gedoopt: 07-FEB-1777,
Groningen, tr CIR 1800, in Bellingwolde, Jacob Van Gesseler de Raadt #90, *
??-___-17??, beroep: Vredesrechter. Hermanna ovl. 06-SEP-1808, Bellingwolde.
Ook wel vermeld met Copina. Jacob: Vredesrechter te Bellingwolde.

       kinderen:   
      i Johannes Koning de Raadt #91 * ??-___-18??, Bellingwolde, beroep:
       advocaat, ontvanger. advocaat, ontvanger te Bellingwolde.
     ii Theodora Elisabeth de Raadt #92 * ??-___-18??. Ongehuwd gebleven.
     iii Aleida Gesina de Raadt #93 * ??-___-18??, tr in Feerwerd,
       Leonardus Offenhaus, Ds. #340, beroep: Predicant (dominee).
       Getrouwd met Ds.. Leonardus Offenhaus te Feerwerd.
     iv Melchior Willem de Raadt #94 * ??-___-18??, beroep: militair.
      v Anthonius Frederik de Raadt #95 * ??-___-18??.


12. Arnold Hendrik Koning #25 * 09-JUL-1784, Groningen, gedoopt: 16-JUL-1784,
Groningen, beroep: Notaris, tr 09-JUN-1807, in Wedde, Eduarda Thalia Eckringa
#26, * 16-FEB-1786, Bourtange, gedoopt: 19-FEB-1786, Bourtange, (dochter van
Sixtus Gerhardus Eckringa #29 en Thalia Wijnhagen #30) + 28-MAY-1865, Wedde.
Arnold ovl. 05-OCT-1850, Wedde. Arnold Hendrik Koning geboren te Groningen 9
juli 1784, advocaat, griffier van de drosterij te Wedde, later notaris te
Bellingwolde, daarna te Wedde. Hij was een groot liefhebber van schilderen en
kocht in 1829 van de stad Groningen het kasteel "Addingaborg" of "Huis te Wedde"
dat hij bewoonde. Hij overleed te Wedde op 5 oktober 1850 en was aldaar 9 juni
1807 gehuwd met Eduarda Thalia Eckringa. Eduarda: Eduarda Thalia Eckringa,
geboren te Bourtange Donderdag 16 februari 1786, 's middags 4 uur; gedoopt te
Bourtange 19 februari 1786 door Ds. Antonides. Zij overleed te Wedde 28 mei
1865.

       kinderen:   
      i Thalia Koning #96 * 06-MAR-1808, Wedde, + 01-JUN-1884, Wedde.
       Ongehuwd overleden.
  14.  ii Johannes Sixtus Gerhardus Koning, Mr. #97 * 24-JUL-1809.
     iii Aleida Hermanna Gesina Koning #98 * 21-SEP-1810, Wedde, +
       ??-___-1891. Ongehuwd overleden.
     iv Arnoldina Eduarda Henrietta Koning #99 * 20-OCT-1813,
       Bellingwolde, + ??-___-1889. ongehuwd overleden.
  15.   v Margaretha Elisabeth Cartharina Koning #100 * 16-AUG-1815.
     vi Roelof Lonckhorst Koning #101 * 28-NOV-1817, Bellingwolde, +
       ??-___-1893, Gieten. Kinderloos overleden.
     vii Hermanna Bonifacia Koning #102 * 14-MAR-1820, Bellingwolde, tr
       24-NOV-1847, in Wedde, Frederik Roessingh #106, * 10-AUG-1817,
       Nienhuis, (zoon van Petrus Henricus Roessingh #341 en Engelina
       Scheido #342) beroep: burgemeester & notaris, + 18-DEC-1891,
       Doetichem. Hermanna ovl. 05-OCT-1896, Haarlem. Frederik: Student
       in de rechten te Groningen 21 september 1838, promoveerde daar
       tevens in 1842 op stellingen. In 1843 benoemd tot burgemeester van
       Vlachtwedde en in 1844 tot burgemeester van de aangrenzende
       gemeente Onstwedde. In 1860 benoemd tot notaris te Nieuwe Pekela en
       in 1861 gekozen tot lid der provinciale staten van Groningen. Hij
       legde dit ambt neer in 1879 en kreeg eervol ontslag als notaris in
       1886. Hij was de zoon van Petrus Henricus, burgemeester van
       Nienhuis en van Engelina Schneido.
    viii Catharina Paulina Koning #103 * 03-JUN-1822, Bellingwolde, +
       10-OCT-1848, Bellingwolde. ongehuwd overleden.
  16.  ix Eduard Koning #104 * 17-SEP-1824.
      x Albertina Antonia Koning #105 * 16-AUG-1828, Bellingwolde, tr
       20-MAR-1850, in Wedde, Edzard Willem Polman Gruys, Jhr. #108, *
       23-MAY-1808, Appingadam, (zoon van Jan Ernst Polman Gruys, Jhr. Mr.
       #343 en Johanna Agnes Lewe van Nyenstein, Jkvr #344) beroep:
       ontvanger dir. belastinge, + 04-NOV-1865, Beerta. Albertina ovl.
       27-APR-1908, Groningen. Edzard: Jhr. Edzard Willem Polman Gruys,
       geboren huize Garreweer te Appingadam 23 mei 1808, ontvanger der
       direkte belastingen, overleden te Beerta 4 november 1865, zoon van
       Jhr. Mr. Jan Ernst Polman Gruys en van Johanna Agnes Lewe van
       Nyenstein.
  17.  xi Arnold Hendrik Koning #1 * 09-DEC-1831.


                Negende generatie     


13. Wildyna Christina Uilkens #367 * 16-JUL-1800, Loppersum, gedoopt:
10-AUG-1800, Loppersum, tr 27-MAY-1830, in Loppersum, Hermannus Beekhuis #368,
* 08-NOV-1798, Garijp, gedoopt: 11-NOV-1798, Garijp, (zoon van Willem Beekhuis
#370 en Janke Diderica Cloeck #371) + 12-MAY-1875, Groningen, begraven:
15-MAY-1875, Groningen. Wildyna ovl. 28-OCT-1875, Eext.

       kinderen:   
  18.   i Willem Beekhuis #369 * 15-JAN-1834.


14. Johannes Sixtus Gerhardus Koning, Mr. #97 * 24-JUL-1809, Wedde, beroep:
burgemeester Vlachtwedde, tr (1) 02-APR-1838, in Neuenhaus (Nienhuis), Anna
Henrietta Gesina Roessingh #109, * 10-JAN-1815, Neuenhaus (Nienhuis), (dochter
van Petrus Henricus Roessingh #341 en Engelina Scheido #342) + 23-JUL-1843,
Wedde, tr (2) ??-___-1851, in Wedde, Janna Antonetta Lubina Van Bergen #113, *
14-DEC-1813, Beerta, + 03-MAR-1891, Amsterdam. Johannes ovl. 08-MAR-1888,
Amsterdam. Zie Levensbericht van J.S.G. Koning van Mr. J.A. Feith uit 1889 
(Leiden) overgedrukt uit de Levensberichten van de maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden 1888-1889, Uitgever E.J. Brill te Leiden 1889. 
Anna: Gestorven in kraambed bij baring van derde kind.

       kinderen bij Anna Henrietta Gesina Roessingh:
  19.   i Arnold Hendrik Koning #110 * 26-SEP-1839.
     ii Eduarda Thalia Koning #111 * 14-NOV-1841, Wedde, 
       tr Ericus Gerhardus Verkade #117,
       * 20-NOV-1835, Zaandam, (zoon van Ericus Gerhardus
       Verkade #346) beroep: industrieel te Zaandam, + 08-FEB-1907,
       Hilversum. Eduarda ovl. 08-MAR-1917, Zaandam.
     iii Anne Hendrik Benoni Koning #112 * 23-JUL-1843, Wedde, +
       12-SEP-1843, Wedde.

       kinderen bij Janna Antonetta Lubina Van Bergen:
     iv Gerrit Koning #114 * 02-OCT-1852, Wedde, tr Grietje Opheikens
       #118. Kinderloos gestorven.
      v Johannes Koning #115 * 10-DEC-1854, Wedde, + 25-JUL-1855, Wedde.
     vi Anna Henrietta Gesina Koning #116 * 16-OCT-1856, Wedde, tr Fredrik
       Hendrik Coenen #119, * 12-MAR-1849, beroep: Dokter.


15. Margaretha Elisabeth Cartharina Koning #100 * 16-AUG-1815, Bellingwolde, tr
J. U. Sypkens #137, beroep: Predikant te Sellingen. Margaretha ovl.
??-FEB-1906, Haarlem.

       kinderen:   
      i ? Sypkens #138.


16. Eduard Koning #104 * 17-SEP-1824, Bellingwolde, beroep: Raadsheer
gerechtshof, tr in Leeuwarden, Alida Maria Engelkens #107, + 19-NOV-1896,
Hilversum. Eduard ovl. 17-APR-1893, Leeuwarden. Raadsheer in het gerechtshof te
Leeuwarden.

       kinderen:   
      i Sara Anna Cornelia Koning #139. Op zes jarige leeftijd gestorven.
     ii Arnold Hendrik Koning #140 * ??-JAN-1875, tr Olga Alexandra Alida
       De Joncheere #141, * 26-Aug-1881, Dordrecht, + ??-OCT-1961,
       Dordrecht. Arnold ovl. ??-___-1954, Wassenaar. Kinderloos
       gestorven.


17. Arnold Hendrik Koning #1 foto1 * 09-DEC-1831, Wedde, beroep: advocaat, 
procureur, tr 16-JUN-1859, in Groningen, Alida Geertruida Cardinaal #2,
* 20-SEP-1828, Groningen, (dochter van Jacob Cardinaal #43 en 
Johanna Hesselink #44) + 21-SEP-1898, Winschoten. Arnold ovl. 12-OCT-1894, 
inschoten. Mr. Arnold Hendrik Koning, geboren te Wedde 17 januari 1831, 
advocaat en procureur, sedert 1887 notaris te Winschoten, overleden te
Winschoten 12 oktober 1894.

       kinderen:   
  20.   i Arnold Hendrik Koning #3 foto1 foto2 * 02-APR-1860. foto4
  21.  ii Jacob Koning #5 * 04-APR-1862. foto4
     iii Johannes Sixtus Gerardus Koning #132 * 10-APR-1866, Winschoten, +
       12-OCT-1866, Winschoten.
  22.  iv Edzard Willem Koning #4 * 03-MAY-1869. foto4                Tiende generatie     


18. Willem Beekhuis #369 * 15-JAN-1834, Leens, beroep: arts, tr 04-APR-1867, in
Rauwerderhem, Titia Christina Houdina Idzerda #384, * 04-JAN-1840, Rauwerd, +
15-MAR-1902, ?. Willem ovl. 25-JUL-1911, Sneek.

       kinderen:   
  23.   i Hendricus Beekhuis #385 * 05-JAN-1872.


19. Arnold Hendrik Koning #110 foto3* 26-SEP-1839, Wedde, beroep: burgemeester
Vlachtwedde, tr 16-NOV-1866, in Sneek, Titia Margaretha Hesselink #120, foto8 *
08-JUL-1834, Paterswolde, + 03-AUG-1908, Finsterwolde, begraven: 07-AUG-1908,
Wedde. Arnold ovl. 17-NOV-1926, Wedde, begraven: Wedde. Mr.Arnold Hendrik
Koning, geboren te Wedde 26 september 1839. Advocaat, ambtenaar Openbaar
Ministerie bij de Rechtbank te Winschoten (1864 - 1865), burgemeester van
Vlachtwedde (1865 - 1868), notaris te Finsterwolde (1868 - 1920), lid van het
Histories Genootschap te Utrecht, ridder in de Orde van Oranje Nassau. Overleden
op de "Burcht" (Weddeborght) te Wedde 17 november 1926.

       kinderen:   
  24.   i Johannes Sixtus Gerhardus Koning #121 * 21-OCT-1867.
     ii Alida Koning #122 * 17-NOV-1868, Wedde.
     iii Anna Henrietta Gesina Koning #123 * 14-DEC-1870, Finsterwolde.
     iv Eskelina Anna Henriette Koning #124 * 11-SEP-1872, Finsterwolde.
      v Abraham Koning #125 * 29-FEB-1874, Finsterwolde, + 29-FEB-1874,
       Finsterwolde.
  25.  vi Abraham Koning #126 * 18-APR-1875.
     vii Eduard Arnold Hendrik Koning #127 * 13-MAR-1878, Finsterwolde, +
       14-MAY-1878, Finsterwolde.


20. Arnold Hendrik Koning #3 foto2, * 02-APR-1860, Winschoten, beroep: 
kunstschilder, tr (1) ??-NOV-1893, in ?, Maria Catharina Heeley #6 foto6, 
* 07-SEP-1872, Dordrecht, beroep: Concertpianiste, + 21-JUL-1925, Schoorl,
tr (2) ??-___-1918, in, Diderika Johanna Hopster #9, * 09-MAR-1875,
Barneveld, + ??-___-1978, Voorthuizen/Barneveld. Arnold ovl. 20-JAN-1945,
Voorthuizen. Arnold Hendrik Koning werd geboren op 2 april 1860 te Winschoten.
Na zijn gymnasiumtijd in Winschoten was hij van 1880 tot 1885 leerling 
van de Rijksaca demie van beeldende kunsten te Amsterdam, waar hij les kreeg
van ondermeer August Allebe'. In 1886 verhuisde hij naar Den Haag en werd
"pensionnaire" van De Koning (Willem III), hetgeen hem de gelegenheid gaf een
studiereis te maken naar Parijs. Daar raakte hij bevriend met Vincent van Gogh
en diens broer Theo, met wie hij van 1888 tot 1889 samenwoonde in de Rue Lepic.
Na het vertrek van Vincent uit Parijs, in 1888, schreef deze enkele brieven aan
Arnold. In Nederland teruggekeerd, vestigde Arnold zich weer in Den Haag en
bezocht daar de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Vanuit deze stad
maakte hij vaak uitstapjes naar Gelderland, Overijssel en Drenthe. Na zijn
huwelijk met "Marietje" Heeley vestige hij zich in 1893 in Rijswijk. Hier werd
de dochter, Sally en de zoon, Arnold Hendrik geboren. Hierna verhuis den zij
naar Ede. Na de echtscheiding hertrouwde Arnold omstreek 1918 in Barne veld met
Diedrika Johanna Hopster. Omstreek 1920 kocht hij samen met zijn broer, Edzard
Willem, een stuk grond in Voorthuizen en liet hierop een huis bouwen. In dit
huis heeft Arnold samen met zijn vrouw de rest van zijn leven doorgebracht tot
hij op 20 januari 1945 na een val van de kelder trap overleed. Zijn vrouw
overleed in 1978.

Maria: Dochter van George Heeley fabrikant te Dordrecht (Engelsman) en Sara
Margaretha Fol. In 1909 gescheiden. Werd ook wel marietje genoemd.

       kinderen bij Maria Catharina Heeley:
  26.   i Arnold Hendrik Koning #7 * 02-OCT-1894.
     ii Sarah Margareta Koning #8 * 26-NOV-1896, Rijswijk, beroep: Lerares
       Frans/Schilderen, + 13-AUG-1967, Den Haag, begraven: Ockenburgh.
       Werd ook wel tante Selly genoemd.


21. Jacob Koning #5 * 04-APR-1862, Winschoten, beroep: kanton rechter, tr
Mathea Sophia Nicolaja Verheyen, Jkvr. #24, * 19-JUL-1873, Groningen, (dochter
van Arnoldus Antonius J. M. Verheyen, Jhr. #417 en Mathea Johanna Rouppe van der
Voort #418). Jacob ovl. ??-___-1955, Zeist. Hij werd jurist net als veel leden
van deze familie. Later was hij kantonrechter in Kampen en stond ingeschreven
in Utrecht. Mathea: Zij was de dochter van Jhr. Arnoldus Antonius Josephus Maria
en van Mathea Johanna Rouppe van der Voort.

       kinderen:   
      i Alida Mathea Koning #136 * 21-MAR-1914, + 25-MAY-1923.


22. Edzard Willem Koning #4 * 03-MAY-1869, Winschoten, beroep: kunstschilder,
tr 08-SEP-1900, in Nijmengen, Alberdina Margaretha Tonckens #10, * 07-SEP-1873,
Meppel, + 07-JUL-1930, Voorthuizen. Edzard ovl. 21-FEB-1954, Den Haag. Edzard
Willem Koning werd op 3 mei 1869 geboren te Winschoten. Na zijn gymnasi umtijd
ging hij in 1886 in Den Haag naar de Koninklijke academie van beeldende kunsten.
In de herfst van 1891 vertrok Edzard naar Parijs, waar hij negen maan den op
Monmartre woonde. In de zomer daarop maakte hij een trektocht door Normandie. In
september 1892 keerde Edzard terug naar Nederland en verbleef eerst korte tijd
in Den Haag en vervolgens tot 1895 weer in Winschoten. In de zomer van dat jaar
ging hij samen met de schilder en graficus Simon Moulijn (1866-1948) naar het
landgoed "De Steeg" bij Rheden en bleef daar tot 1898. Van Moulijn leerde Edzard
het lithograferen. In 1900 trouwde hij met Alberdina Margaretha Tonckens. Het
echtpaar vestigde zich in Scherpenzeel, waar de eerste dochter, Aleida Maria,
geboren werd. Vier jaar later verhuisden zij naar Nunspeet, waar de tweede
dochter, Eduarda Thalia, Ter wereld kwam. In 1918 werd Amersfoort hun
woonplaats. In 1926 liet Edzard op het stuk land, dat hij al jaren tevoren samen
met zijn broer Arnold in Voorthuizen gekocht had, een huisje bouwen dat hij als
atelier inrichte. De tien volgende jaren reisde hij hier vanuit zijn woonplaats
Den Haag regelmatig naar toe om in de natuur te werken. In 1930 overleed zijn
vrouw. In 1932 reisde Edzard opnieuw voor korte tijd naar Parijs. Nadat hij in
1935 een zeereis per vrachtschip naar Spanje had gemaakt, woonde hij van 1936
tot 1940 te Voorthuizen en verbleef daarna weer twee jaar in Den Haag. De oor-
logsjaren bracht hij door in Assen, op het adres Stationsstraat 11, waarna hij
de laatste negen jaren van zijn leven opnieuw in Den Haag woonde, waar hij op 21
februari 1954 overleed.

       kinderen:   
      i Aleida Maria Koning #11 * 17-AUG-1901, Scherpenzeel, beroep:
       kantoor employee, tr ??-___-????, in ?, Hans Zijl #57, *
       ??-___-????, ?, (zoon van Lambertus Zijl #58) beroep: MTS-er bij
       Philips, + ??-___-????, ?. Aleida ovl. ??-NOV-1973, Driebergen.
       Werd ook wel tante Mies genoemd.
  27.  ii Eduarda Thalia Koning #12 * 15-MAR-1909.


                Elfde generatie     


23. Hendricus Beekhuis #385 * 05-JAN-1872, Sybrandaburen, beroep: huisarts, tr
12-JUN-1899, in Groningen, Anna Maria Kranenburg #386, * 31-OCT-1877,
Groningen, + ??-___-1968, Zeist. Hendricus ovl. 22-FEB-1959, Den Haag.
Huisarts te Bolsward en Den Haag.

       kinderen:   
      i Ernestina Frederika Beekhuis #387 * 10-APR-1900, Bolsward, tr
       09-MAY-1921, in Bolsward, Marius Ten Cate #388.


24. Johannes Sixtus Gerhardus Koning #121 * 21-OCT-1867, Wedde, beroep:
notaris, tr 21-FEB-1905, in Finsterwolde, Pieternella Anna Evers #128, *
21-MAR-1879, Finsterpolder, (dochter van Fekko Jans Evers #332 en Geertruida
Jacoba Roemeling #333) + 22-AUG-1959, Assen. Johannes ovl. 21-MAY-1910, Wedde.
Notaris te Wedde van 1904 tot 1910.

       kinderen:   
      i Geertruida Jacoba Koning #129 * 09-DEC-1905, Wedde, tr Pieter
       Dortrout #334, * 17-Sep-1905, Drachten, beroep: Meester in de
       rechten, + 24-Sep-1990, Haren. Geertruida ovl. 08-DEC-1986,
       Groningen. Kreeg drie zonen.
     ii Titia Margaretha Koning #130 * 12-JAN-1907, Wedde, tr
       16/17-Jan-1937, in Wedde, Sjoerd Wartema #335, * 29-Nov-1898,
       Groningen, + 07-Apr-1990, Kattendijke. Titia ovl. 05-OKT-1984,
       Kattendijk. Kreeg vier kinderen
  28.  iii Arnold Hendrik Koning #131 * 14-NOV-1908.


25. Abraham Koning #126 * 18-APR-1875, Finsterwolde, tr Regina Alijda Niermeyer
#142.

       kinderen:   
      i Wilhelmina Carolina Juliana Koning #143 * 12-OCT-1904, Olean (ned.
       Indie).
  29.  ii Arnold Hendrik Koning #144 * 03-DEC-1909.


26. Arnold Hendrik Koning #7 foto7 * 02-OCT-1894, Rijswijk, gedoopt: Haarlem 
(oud Katholiek), beroep: musicus, tr (1) 06-OCT-1935, in Haarlem , Anna Maria 
Böhm #13, * 03-DEC-1910, Velzen-Zuid, gedoopt: Velzen-Zuid (Ned-Herv.),
(dochter van Wilhelmus Petrus Böhm #55 en Sophia Kuyten #56) tr (2) Cir 1925, 
in ? (Engeland), ? Lawrence #145, * ??-___-189?, ? (Engeland), + ??-___-19??, 
? (Engeland). Arnold ovl. 06-NOV-1981, Haarlem, begraven: 10-NOV-1981, 
Driehuis-Westerveld. Arnold Hendrik Koning werd geboren op 2 oktober 1894 in
Rijswijk. Hij was een zeer begaafd musicus. Hij speelde meerdere instrumenten.
Hij staat tevens bekend als de boemerang maker als tijdverdrijf bij de andere
takken in de familie. Hij ging in zijn jeugd wel eens naar de Weddeborgt te
Wedde. Voor, tijdens en na de Tweede Wereld Oorlog heeft hij gereist en 
gespeeld over de hele wereld. Hierbij ontmoette hij ook zijn eerste vrouw, 
Sophia Kuyten, welke een zeer begaafd concertpianiste was. Hij heeft als 
laatste heel lang gespeeld bij het Noor-Philharmonisch Orkest te Haarlem. Na 
zijn 50 ste jaar is hij tevens gaan werken bij het gemeente archief te Haarlem. 
Waar hij tevens 'De Hoofdwacht' beheerde voor een groot aantal jaren.

       kinderen bij Anna Maria Böhm:
      i Johannes Sixtus Gerardus Koning #15 * 25-APR-1936, Haarlem,
       beroep: postbode, tr 08-DEC-1966, in IJmuiden, Annie Tuin #23, *
       04-DEC-1941, Groningen. Op dit moment wonende te IJmuiden. 
     ii Edzard Willem Koning #14 * 08-FEB-1940, Haarlem, gedoopt: Haarlem
       (oud-Kath), beroep: Radio/TV-monteur, tr 08-JAN-1980, in 
       Haarlem , Johanna M. M. Kemps #22, * 23-SEP-1924,
       Haarlem. Heeft een eigen electronica-zaak gehad te Haarlem. Later
       gaan werken bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. Hij heeft
       lange tijd in Haarlem gewoond maar woont nu in St Jacobi Parochie
       in Friesland.
  30.  iii Sophia Koning #17 * 29-DEC-1942.
     iv Aleida Geertruida Koning #16 * 25-MAY-1951, Haarlem, beroep:
       kantoor employee, + 07-Okt-1982, Haarlem, begraven: 11-Okt-1982,
       Driehuis-Westerveld. Leida Koning kreeg al vroeg in haar leven te
       maken met suikerziekte, waar ze tenslotte ook aan stierf na een
       lang ziekbed. Zij heeft kort gewerkt als secretaresse totdat dat
       niet meer kon wegens oog klachten. Zij heeft zich haar hele leven
       voor de natuur en de suikervereniging ingezet. Ze was lid van de
       dierenbescherming en tevens was ze lid van Greenpeach. Haar steun
       en toeverlaat, de zanger Robbert Long, heeft haar vaak door
       moeilijke tijden heengeholpen. Zeker bij lange ziekenhuisopnamen.
       Ze is tijdens haar leven meer binnen dan buiten het ziekenhuis
       geweest. Hij kwam haar ook vaak opzoeken toen het hard bergafwaarts
       ging. Na haar dood heeft ze een groot bedrag nagelaten aan
       Greenpeach en het kankerbestrijdingsfonds.
       
       kinderen bij ? Lawrence:
      v Arnold Hendrik Koning #146 * ??-___-192?, ? (Engeland).
       Hersenbeschadiging opgelopen bij een val.
     vi Margareth Koning #147 * ??-___-192?, ? (Engeland).
     vii ? Koning #148 * ??-___-192?, ? (Engeland).


27. Eduarda Thalia Koning #12 * 15-MAR-1909, Nunspeet, beroep: kantoor
Empl./Schilderes, tr ??-___-19??, in ?, James Yates #60, * ??-___-19??,
 (Engeland), beroep: Kolonel Engelse leger. Eduarda ovl.
10-JUL-1988, Hythe (Kent, Engeland). Werd ook wel tante Edu genoemd.

       kinderen:   
      i Elizabeth Yates #61 * ??-___-????,
       (Engeland).


                Twaalfde generatie     


28. Arnold Hendrik Koning #131 * 14-NOV-1908, Wedde, beroep: Notaris, tr
23-DEC-1935, in Groningen, Benjamina Maria Renske Romkes #149, * 22-OKT-1910,
Groningen, (dochter van Dr. Philip Carel Romkes #336 en M. Agatha Nijhoff #337)
beroep: Meester in de rechten, + 23-MAR-1974, Groningen. 

       kinderen:   
      i Johannes Sixtus Gerhardus Koning #150 * 16-NOV-1936, Amersfoort,
       beroep: Jurist. Getrouwd en heeft kinderen.
     ii Sophius Coenraad Hendrik Koning #151 * 27-MAY-1939, Utrecht,
       beroep: Raadsheer. Raadsheer bij gerechtshof te Den Haag.
     iii Agathe Renske Koning #152 * 20-AUG-1940, Utrecht, beroep:
       Journaliste.
     iv Petronella Anna Koning #153 * 26-FEB-1943, Utrecht. Roepnaam
       Nelleke Koning
      v Edzard Willem Koning #154 * 18-SEP-1944, Gelder-Malsen, beroep:
       jurist. Officier van Justitie te Rotterdam.
     vi Carolina Christine Eduarda Koning #155 * 07-DEC-1946,
       Geldermalsen, beroep: Arts/radiotherapeute, tr 13-MAR-1971, in
       Warmond, F. E. Schaake #338, beroep: doctor der geneeskunde.
       hebben drie kinderen. F.: Promoveerde tot doctor der geneeskunde op
       23 oktober 1991.
     vii Arnolda Maria Henriette Koning #156 * 13-MAY-1949, Groningen,
       beroep: verpleegkundige, tr 01-OCT-1971, in Edam, T. Wilhelmus #339,
       beroep: Arts/anesthesist. Is verpleegkundige en Doctoranders in de
       kunstgeschiedenis


29. Arnold Hendrik Koning #144 * 03-DEC-1909, beroep: Administrateur, tr Anna
Henriette Sophia Haring #157, * 26-OCT-1912, + 24-APR-1991. A.H. Koning was
tot en met 1947 administrateur in koffie en rubber-cultures in Balikpapau,
hoofdstad van het eiland Borneo in Indonesie en is in 1947 teruggekeerd naar
Nederland.

       kinderen:   
      i Edit Henriette Koning #158.
  31.  ii Johannes Sixtus Gerardus Koning #159 * 26-Okt-1946.


30. Sophia Koning #17 * 29-DEC-1942, Haarlem, gedoopt: Haarlem (oud Katholiek),
beroep: zie bijgevoegde tekst, tr 04-JAN-1967, in Rotterdam , Jan van Vliet #20,
 * ??-MAR-19??, Spijkenisse, beroep:
havenmedewerker. Zij verliet vroegtijdig het ouderlijk huis en groeide verder
op in een opvanghuis. Tijdens haar verblijf in dit huis in Haarlem, deed zij
haar MULO. Ze had altijd ondernemers geest. Het gevolg hiervan was dat ze
verschillende bedrijfjes gehad heeft. Hierna heeft ze lange tijd verkoop en
promotions gedaan. Momenteel werkzaam bij de Telegraaf.

       kinderen:   
      i Robbert Jan Koning #19 * 14-FEB-1967, Rotterdam, beroep: 
       Applicatiebeheerder. Geboren op 14 februari 1967 te Rotterdam. In 
       1978 verhuisd naar Velp waar hij zijn lagere school afmaakte. In 
       1980 verhuisd naar Nieuwkoop. In dat jaar vond ook de aanname
       van de moedersnaam Koning plaats per koninklijk besluit. In Nieuw-
       koop de MAVO doorlopen, waarna hij in Leiden op de MTS de elec-
       tronika richting studeerde. In september 1988 laatste jaar van zijn
       studie, verhuisd naar Oostzaan. Met veel op en neer gereis, vol-
       tooide hij in juni 1989 zijn opleiding in Leiden. In December 1991 een
       huis gekocht aan de Hooivork in Oostzaan.
       
       kinderen bij Jan van Vliet:
     ii Nanda Sophia Margareta van Vliet #21 * 12-MAR-1968, Rotterdam,
       beroep: Verpleegster. Geboren op 12 maart 1968 te Rotterdam. In 
       1978 verhuisd naar Velp, waar zij de lagere school op een paar
       weken na afmaakte. Zij ging bij haar vader wonen in Spijkenisse.
       Hier maakte zij de lagere School af. Hierna deed ze de opleiding
       HAVO en daarna de Verpleegsters opleiding. In de tussen tijd was
       zij op zich zelf gaan wonen in Spijkenisse. In die tijd werkte ze
       in een ziekenhuis in Rotterdam. In juli 1990 ging zij werken bij
       het nieuw geopende ziekenhuis in Spijkenisse. In 1996 een huis
       gekocht in Spijkenisse.


                Dertiende generatie     


31. Johannes Sixtus Gerardus Koning #159 * 26-Okt-1946, Balikpapan (Indonesie),
beroep: Verzekeringsgeneeskundige, tr 29-Jun-1978, in Laren (NH), Maria Anna
Theresia Wösten #555, * 22-Nov-1946, Noordwijkerhout. Johannes Sixtus Gerardus
Koning werd geboren in Balikpapau (hoofdstad van het eiland Borneo) in
Indonesië. Zijn vader was daar administrateur in de koffie en rubber cultures.
Op één jarige leeftijd verhuisde het gezin voorgoed terug naar Nederland. Aan
het Haagse Maerlant Lyceum behaalde J.S.G. zijn diploma H.B.S.B en ging in
Leiden medicijnen studeren. In 1976 werd hij arts, oude curriculum en vestigde
zich als huisarts in Santpoort Zuid (NH). Hij huwde in 1978 in Laren met Maria
Anna Theresia Wösten en zij kregen twee kinderen. Een zoon genaamd Arn en een
dochter genaamd Ineke. Na nog een praktijk en woonhuis in Haarlem Noord te
hebben overgenomen en enkele jaren te hebben gepractiseerd, werd hij
verzekeringsgeneeskundige bij Philips N.V. Op 23 november 1990 werd hij in het
specialistenboek ingeschreven. Na voor Philips op verschillende plaatsen in
Nederland (Eindhoven, Stipthout, Velp (Gld) en Soesterberg)te hebben gewoond,
vestigde hij zich in 1994 in Breda, van waar uit hij het Rayon
West-Brabant/Zeeland bestierd.

       kinderen:   
      i Arnold Hendrik Koning #556 * 30-Jun-1979, IJmuiden/Velzen Zuid.
       Arnold Hendrik Koning, roepnaam Arn, geboren op 30 juni 1979 te
       Velzen Zuid onder begeleiding van zijn vader, die huisarts in
       Santpoort Zuid was. In 1992 ging hij naar het atheneum in
       Hilversum. Door verhuizing kwam hij in 1993 op het Atheneum in
       Breda (OLV).
     ii Cathrina Henriette Sophia Koning #557 * 19-Dec-1980,
       IJmuiden/Velzen Zuid. Catharina Henriette Sophia Koning, geboren
       op 19 december 1980, te Velzen Zuid onder begeleiding van haar
       vader, die huisarts te Santpoort Zuid was. In 1993 ging zij naar
       het atheneum te Breda, Mensia college. Al waar zij gymnasium-B wil
       doen.

Interessante teksten voor Genealogisch onderzoek


Tekst over de verschillende kalenders en hun ontstaan van de laatste 4500 jaar
Zeer interessante tekst waar ook de verschillende kalenders in de Middel-Eeuwen goed in worden behandeld.

Familiewapens
Tekst over het hebben, registreren, en het maken van een familiewapen. Door Akki Holla

Latijns Woordenboek
Latijns Woordenboek, met woorden die veel gebruikt worden in Middel Eeuwse (kerk) documenten

Familienamen in Nederland
Tekst over de veschillende soorten familienamen in Nederland en hun oorsprong

De Friese Adel
Friese Adel en familiebezit 1780-1880, door Kees Huisman

Archieven diensten in Nederland
Adressen en telefoonnummers van de archieven in nederland

Archieven diensten in Duitsland
Adressen van de archieven in Duitsland


 29/10/99   Lid: NGV, Gensdata, Ons Erfgoed en HCC Gen.gg